Nieuws uit 1921: C.J.M.V. neemt intrek in gemeentehuis Heerde

Nieuws uit 1921: C.J.M.V. neemt intrek in gemeentehuis Heerde
26 februari 2019 Mark van Braam
Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, ik zou me kunnen voorstellen dat u zich afvraagt “vanwaar de berichtgevingen omtrent het voormalig gemeentehuis van de plaats Heerde?”. Dat komt, geloof me.
Sinds enige tijd ben ik een regelmatige bezoeker geworden van de Historische Vereniging in Heerde. En er kwam me ter ore dat het eerste gemeentehuis van Heerde, ergens in de jaren twintig in andere handen kwam. (De gemeente groeide en na een schenking kon het gemeenteapparaat verhuizen en z’n intrek nemen in een veel groter, edoch statig pand aan de andere kant van het centrum). Het pand ging voortaan door het leven als: ‘Gedenk ‘t Woord’. En de Christelijke Jongeren Vereniging’ C.J.M.V. namen hun intrek en gebruikten het pand voortaan. Vele tientallen jaren deed het voormalig gemeentehuis dienst, totdat in 1961 besloten werd tot verkoop van het pand aan een commerciëlere partij. Bovenstaande foto werd genomen in de jaren vijftig en laat zien dat het pand ‘Gedenk ‘t Woord’ heet.
Toen het pand in 1961 andere handen kwam, werd er expliciet een beding opgenomen in de notariële acte en is wellicht het vermelden waard:

18. Ter voldoening aan de bepalingen die voorkomen in een akte van overdracht op dertien december negentienhonderd één en zestig verleden voor notaris B. Verheul, destijds te Heerde, overgeschreven op het voormalige hypotheekkantoor te Arnhem op veertien december daaropvolgend in deel 3073, nummer 139, verklaarde de comparante sub 1 aan koper op te leggen de bedingen die daarin voorkomen. De koper verklaarde zich te verbinden deze bedingen na te komen. De comparante sub 1 verklaarde bedoelde bedingen ten behoeve van de te Heerde gevestigde vereniging, genaamd: “Christelijke Jonge Mannen Vereniging (C.J.M.V.) “Gedenkt ’t Woord” ”aan te nemen.
De hiervoor genoemde bedingen, die aan de koper opgelegd moeten worden, luiden als volgt:

“9. Het verkochte kadastrale perceel zal niet mogen worden gebruikt voor kerkdiensten of evangelisatiebijeenkomsten voor jeugdcentrum of voor het scheppen van gelegenheid voor het opvangen van jeugd; ook niet voor al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt.
Bij overtreding hiervan zal de overtreder voor iedere dag waarop hij een overtreding begaat ten behoeve van de te Heerde gevestigde vereniging, genaamd “Christelijke Jonge Mannen Vereniging (C.J.M.V.) “Gedenkt ’t Woord””, verbeuren een onmiddellijk opeisbare boete van vijfhonderd gulden, direct opeisbaar door het enkele feit der overtreding, zonder dat enige nadere ingebrekestelling zal zijn vereist. Alle bedingen sub 9 vermeld zullen bij elke vervreemding in eigendom of zakelijk genotsrecht van het geheel of van een gedeelte van het bij deze akte verkochte aan de nieuwe verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht moeten worden opgelegd, ten behoeve van de genoemde vereniging moeten worden bedongen en aangenomen en in elke verdere akte woordelijk moeten worden opgenomen, zulks op verbeurte door de koopster en ieder opvolgende verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht die verzuimt op te leggen, te binden, aan te nemen of te doen opnemen van een onmiddellijk opeisbare boete van twintig duizend gulden, ten behoeve van de gemelde vereniging.
De koopster en opvolgende verkrijgers in eigendom of zakelijk genotsrecht zullen aansprakelijk zijn voor overtredingen tijdens de duur van hun eigendom door wie ook gepleegd, doch degenen die bij de akte van vervreemding in eigendom of genotsrecht ter bereiking van het doel dezer bepalingen het sub 9 bepaalde volledig nakomt zal van zijn aansprakelijkheid dienaangaande zijn ontslagen.”

Een opmerkelijke, maar waarschijnlijk zinvolle bepaling; wie zal het zeggen. Intussen is het al laat, een glas rood Bourgondisch goud staat ingeschonken het was weer een enerverende dag. Morgen opnieuw een blije dag; ondergetekende reist af naar Helmond, alwaar een thans jarige Nol met smart zit te wachten op z’n nieuwe versterker; de Jadis DA50SE en z’n phonoversterker, de Gold Note PH1.
En eerdaags weer verder met het Feuilleton: ‘AUDIO21 mk2’. En ik zou zo zeggen; “zegt dit audiowoord voort”.

Copyright © 2019 AUDIO21, Wapenveld, door Mark van Braam